Bewegingsrecreatie : Didactische stage II (B-HUB-HBD05A)

7.0 studiepunten Nederlands 0.0 Beide semestersBeide semesters Verdiepend
Thijs Bart (coördinator) |  Labarque Valery
Kernteam Secundair Onderwijs (diploma)

De algemene toelatingsvoorwaarden en de dwingende volgtijdelijkheid zijn beschreven in de onderwijs- en examenregeling.

Onderwijsleeractiviteiten

7.0 sp. Bewegingsrecreatie : Didactische stage II (B-HUB-HBD05a)

7.0 studiepunten Nederlands Werkvorm: Stage 0.0 Beide semestersBeide semesters
Labarque Valery
Kernteam Secundair Onderwijs (diploma)

Stageonderdelen:   

 • Sportkamp (30 uur)   
 • Clubstage (40 uur)   
 • Bijscholingen (20 uur)

   

  Voor de praktische uitwerking van elke stageonderdeel verwijzen we naar de gedetailleerde omschrijving in het stagevademecum.

 •  

   

 • Optreden als zelfstandig lesgever.   
 • Actieve participatie in het clubgebeuren.   
 • Nauwe samenwerking met stagementor.   
 • Inhoud van de stage verwerken in dossier - en reflectieverslag.                       
 • Attitude van levenslang leren ontwikkelen.

  Studiepunten: 7
  * Definitie Studiepunt: Een studiepunt wordt gebruikt om de studieomvang van elke opleiding of elk opleidingonderdeel uit te drukken. Het is een internationaal aanvaarde eenheid die overeenstemt met tussen 25 en 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. 

  Contacturen: 0

  Studeertijd en examen: 200 - 250

  Overzicht Opdrachten / Stages:
  Opdracht / Stage: indienen stage portfolio 
  Startdatum: .../.../2012  Einddatum: .../.../2013

  ´Geschatte´ Studiebelasting: 20 - 25

  Periode:1ste en 2de semester

 • Evaluatieactiviteiten

  Bewegingsrecreatie : Didactische stage II (B-HUB-H70567)

  Tijdstip : evaluatie buiten normale examenperiode
  Soort evaluatie : Verslag, Portfolio

  Eerste zittijd:

  Bestaat uit het gemiddelde van de 3 deelpunten, berekend volgens de weging:

  1. Sportkamp : 45%
  2. Clubstage : 55%
  3. Bijscholing : Pass or Fail

  Van de punten van de actieve stages en het portfolio zal één code worden gemaakt. Deze code zal omgevormd worden naar een score op 20. Voor de inhoud van het portfolio verwijzen we naar het stagevademecum.      

 • Bij het laattijdig indienen van het portfolio wordt de code van de actieve stages en het portfolio II met één code naar beneden gebracht. De student(e) zakt automatisch 1 code (bijvoorbeeld eindcode op stages BR = G, maar laattijdig afgegeven betekent code M).

   

   

  Bij voorgaande score op 20 komt dan nog de score op 20 van de stagebegeleider bij (= stagebezoek). Elke student(e) zal minimum 1 keer bezocht worden door een docent van de hogeschool (= stagebezoek).

  Van beide scores op 20 wordt het rekenkundig gemiddelde genomen. De eindscore voor BR Didactische stage II is dus = Actieve stage/Portfolio + Stagebezoek.     

 • Indien de student(e) stage loopt zonder een stagecontract of zonder het plaatsen van bijlage 5 op DB,S dan kunnen de gepresteerde uren niet gelden en moeten deze uren volledig hernomen worden.     
 • Bij onvolledigheid van de BR Didactische stage II (onvoldoende stageuren gepresteerd) wordt de student(e) direct door verwezen naar volgende zittijd.

   

   

  Tweede zittijd:

  Conform de eerste zittijd worden "alle" stageopdrachten uitgevoerd.